REGULAMIN KONKURSU WAKACYJNA RABKA W OBIEKTYWIE

I Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest Hotel&SPA Wiosna*** znajdujący się  pod adresem 34-700 Rabka-Zdrój, ul. Poniatowskiego 54 (zwany dalej – Hotelem)
 2. Celem Konkursu jest popularyzacja aktywnego spędzania czasu na terenie Rabki i jej okolic.
 3. Nazwa konkursu “Wakacyjna Rabka w obiektywie”.
 4. Czas trwania konkursu od 26.06.2017 do 18.09.2017
 5. Zdjęcia konkursowe należy nadsyłać do 03.09.2017 godz 23.59
 6. Konkurs składa się z dwóch kategorii:

Nagroda publiczności:

W dniu 04.09.2017 rozpocznie się głosowanie na Facebookowym fanpage’u Hotelu i potrwa ono do 10.09.2017 do godz. 23.59.

Wyniki Konkursu, miejsce i czas wręczenia nagród zostaną podane na stronie internetowej Hotelu (www.hotel-wiosna.pl) oraz na Facebookowym fanpage’u Hotelu https://www.facebook.com/hotelwiosna/

Nagroda Jury

Spośród wszystkich prac Jury wyłoni 3 zwycięskie prace.

II Uczestnicy

 1. W Konkursie mogą wziąć udział osoby, które ukończyły 13 lat najpóźniej w dniu rozpoczęcia konkursu.
 2. Osoby niepełnoletnie muszą wypełnić formularz zgody opiekuna prawnego i kartę zgłoszenia uczestnictwa w konkursie (dostępne na końcu regulaminu) oraz odesłać je w formie zeskanowanego załącznika na adres mailowy: konkurs@hotel-wiosna.pl (załącznik nr 1 w poniższym dokumencie).
 3. Z uczestnictwa w Konkursie wyłączeni są organizatorzy Konkursu oraz osoby pracujące dla Hotelu.
 4. Każdy uczestnik zobowiązany jest do wypełnienia karty zgłoszeniowej (załącznik nr 2 w poniższym dokumencie) oraz odesłania jej w formie zeskanowanego załącznika na adres mailowy: konkurs@hotel-wiosna.pl

III Zasady Konkursu i nadsyłanie prac

 1. Zadaniem Uczestników Konkursu jest wykonanie fotografii z wakacji. Zgłoszona fotografia nie może brać udziału w innych konkursach i wykonana być musi w okresie wakacji 2017 (od 26.06 – 03.09.2017), w okolicach Rabki – Zdrój (w promieniu maksymalnie do 20 km od Hotelu Wiosna***). Lista zdjęć zostanie umieszczona na fanpage’u Hotelu https://www.facebook.com/hotelwiosna/
 2. Każdy Uczestnik może przesłać maksymalnie 1 pracę.
 3. Technika wykonania zdjęć jest dowolna, przy czym fotografie powstałe w rezultacie wyraźnej ingerencji graficznej będą odrzucane. Dopuszcza się:
 • konwersję zdjęć kolorowych do czarno-białych lub sepii, nakładanie  kolorowych filtrów itp.;
 • korektę polepszającą jakość zdjęć (wyostrzanie, kontrast, nasycenie,  rozjaśnienie);
 1. Nie będą akceptowane prace:
 • z których jakiekolwiek elementy zostały usunięte lub dodane w wyniku  obróbki graficznej;
 • powstałe w wyniku połączenia różnych fotografii (kolaże i fotomontaże).
 • o nieprawidłowej ekspozycji, nieostre
 • nawołujące do przemocy, rasizmu lub faszyzmu
 • zawierające wulgaryzmy
 • powszechnie uznawane za obraźliwe
 • treści o charakterze pornograficznym
 • mogące obrazić uczucia naruszające  prawa osób trzecich (w tym w szczególności dóbr osobistych i praw autorskich)
 1. Dodatkowe wymagania:
 • musisz być autorem wszystkich plików,
 • nie możesz umieszczać obrazów przedstawiających zastrzeżone logotypy lub chronione prawem znaki towarowe
 • nie możesz umieszczać plików przedstawiających budynki, dobra lub miejsca chronione przepisami prawa własności intelektualnej
 1. W kategorii „Nagroda Publiczności”, po  terminie nadsyłania prac, tj. 04.09.2017 r. rozpocznie się konkurs internetowy. Pięć prac, które uzyskają najwięcej kliknięć ‘Lubię to’ na portalu Facebook do 10.09.2017 do godz. 23.59 zostaną zakwalifikowane do kolejnego etapu, w którym zwycięzca wyłoniony zostanie przez Jury Konkursu.
 2. Ogłoszenie wyników odbędzie się 18.09.2017 roku.
 3. Wręczenie nagród odbędzie się 20.09.2017 roku.
 4. Prace konkursowe należy nadsyłać w załączniku na adres konkurs@hotel-wiosna.pl.
 5. Prace muszą spełniać następujące kryteria:
 • minimalne wymiary 2400x1600px,
 • w formacie JPG,
 1. Należy wypełnić oraz dołączyć do zgłoszenia (w formie załącznika) formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 2).

V Jury

 1. Oceny nadesłanych prac dokona Jury powołane przez Organizatora.
 2. Jury zastrzega sobie prawo dyskwalifikacji zdjęć nierealizujących założonego tematu Konkursu, niespełniających zasad Konkursu lub łamiących regulamin. Z udziału w Konkursie mogą zostać wykluczone prace noszące wady formalne (słaba jakość zdjęć, zbyt mała rozdzielczość itp.). Odrzuceniu podlegają zdjęcia, na których znajdują się znaki (daty, znaki wodne, podpisy, ramki).
 3. Decyzje Jury są ostateczne i nie podlegają weryfikacji.
 4. W skład Jury wchodzą:
 • Michał Kukla – brand manager Hotel&SPA Wiosna***
 • Dawid Skruch – fotograf
 • Katarzyna Mamcarczyk – specjalista ds. marketingu Hotel&SPA Wiosna***

VI Nagrody

 1. W konkursie przewidziano nagrody:

W kategorii „Nagroda Jury”:

I miejsce – weekendowy pobyt SPA w Hotelu Wiosna

II miejsce – bon SPA o wartości 200 zł  w Hotelu Wiosna

III miejsce – bon SPA o wartości 100 zł w Hotelu Wiosna

W kategorii „Nagroda Publiczności”:

I miejsce – Bon SPA o wartości 200 zł  w Hotelu Wiosna

 1. Laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie Jury drogą e-mailową.
 2. Każdy uczestnik może otrzymać tylko jedną nagrodę.

VII Postanowienia końcowe

 1. Uczestnik Konkursu z chwilą nadesłania prac na Konkurs oświadcza, że:

Akceptuje niniejszy Regulamin.

 • Jest autorem zdjęć oraz posiada zgodę osób biorących udział przy powstawaniu pracy modeli, modelek, wizażystów itd.) na uczestnictwo w Konkursie oraz publikację.
 • Odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich, które mogłyby zostać skierowane do Organizatorów Konkursu, przyjmuje na siebie Uczestnik Konkursu;
 • Wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby konkursu zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm.;
 • Udziela Organizatorowi przez Uczestnika Konkursu nieodpłatnej licencji niewyłącznej, uprawniającej Organizatora do korzystania przez czas nieoznaczony oraz bez ograniczeń terytorialnych z przesłanych zdjęć na wszystkich polach eksploatacji, a w szczególności obejmującej uprawnienie do: utrwalania, zwielokrotnienia wszelkimi technikami, w tym przede wszystkim techniką drukarską; wprowadzenia do obrotu w kraju i za granicą; wprowadzenia do pamięci komputera; publikacji w tytułach Organizatora; publikacji na stronie internetowej Organizatora oraz na profilu i podstronach Organizatora w serwisie Facebook oraz na stronie internetowej Organizatora.
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie. O wprowadzonych zmianach Uczestnicy konkursu zostaną niezwłocznie powiadomieni przez Organizatora drogą mailową.

 

(załącznik nr 1)

ZGODA NA UCZESTNICTWO DZIECKA

w konkursie fotograficznym „Wakacyjna Rabka w obiektywie”

Jako rodzic (opiekun prawny) korzystający z pełni władzy rodzicielskiej wobec ………………………………………………………………………………………… (imię i nazwisko dziecka) udzielam niniejszym zgody na udział mojego dziecka (dziecka pozostającego pod moją prawną opieką) w Konkursie fotograficznym „Wakacyjna Rabka w obiektywie”.

Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie nadesłanego na konkurs zdjęcia przez Hotel w dowolnym czasie i formie, w tym do druku w dowolnej liczbie egzemplarzy i do zamieszczenia ich w Internecie. Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z treścią regulaminu Konkursu, który rozumiem i w pełni akceptuję.

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych dziecka dla celów niniejszego  Konkursu zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 29.08.97 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Z 1997 r. Nr 133 poz. 883).

……………………………………………………..

(data i podpis)

POBIERZ ZAŁĄCZNIK NR 1

 

(załącznik nr 2)

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM

KARTĘ ZGŁOSZENIOWĄ PROSIMY WYPEŁNIĆ CZYTELNIE, DRUKOWANYMI LITERAMI I ODRĘCZNIE PODPISAĆ.

 

imię i nazwisko……………………………………………………………………………………

adres ………………………………………………………………………………………………

nr telefonu ……………………………………………………………………………..…………

e-mail …………………………..…………………………………………………………………

tytuł pracy …………………………………………………………………………………………

Oświadczenia:

1* Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem Konkursu Fotograficznego „Wakacyjna Rabka w obiektywie” i akceptuję jego treść. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach wynikających z regulaminu Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

..……………………………………………………………………….

data i podpis

2* Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka …………………………………………….

(imię i nazwisko) w Konkursie Fotograficznym. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w celach wynikających z regulaminu Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

..……………………………………………………………………….

data i podpis

* oświadczenie nr 1 wypełniają osoby pełnoletnie biorące udział w konkursie

** oświadczenie nr 2 wypełniają rodzice lub opiekunowie osób niepełnoletnich biorących udział w konkursie

POBIERZ ZAŁĄCZNIK NR 2